เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน

เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน วันสำคัญทาง
พุทธศาสนาของไทย "ทำบุญ-ถวายเทียน"

เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน นานมาแล้วในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดวันเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษา พระเที่ยวเหยียบย่ำพืชไร่ที่ชาวบ้านปลูกในฤดูฝน สัตว์ต่าง ๆ ถูกเหยียบย่ำ เมื่อรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทำให้ชาวบ้านเสียหาย จึงกำหนด “วันเข้าพรรษา” เป็นวันให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาสามเดือน

พระภิกษุทุกรูปที่อยู่จำพรรษาจนครบพรรษามีสิทธิได้รับการยกเว้นจากพระวินัย 5 ประการ คือ

  • เดินทางออกจากวัดโดยไม่แจ้งให้เจ้าอาวาสหรือพระรูปอื่นทราบ
  • เที่ยวไปได้ไม่ถือไตรจีวร
  • ฉันล้อมวงแบบคณโภชน์ได้
  • เก็บจีวรไว้ตามต้องการ
  • เก็บเมื่อมีผู้มาถวายจีวร 3 ขึ้นไปโดยไม่เอาที่เหลือลงกองกลาง

ในขณะเดียวกัน ชาวพุทธหลายคนมักคิดว่าการเข้าพรรษาในศาสนาพุทธเป็นวันเริ่มต้นของการสวดมนต์เพื่อละวางความชั่วร้ายในจิตใจ และทำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประกาศห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อด้วยโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จาก สสส. โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน ร่วมกับสำนักเลขาธิการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ดูแลตับของพวกเขา เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย การงดเว้นถือศีล 5 ก็เป็นส่วนหนึ่งของศีล 5 ดังนั้นการงดเว้นจึงสอดคล้องกับหลักธรรม พุทธศาสนิกชนงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเคร่งครัด

หัวข้อต่างๆใน วันเข้าพรรษาหมายถึง

กิจกรรมทางศาสนาในวันเข้าพรรษา​

กิจกรรมทางศาสนาในวันเข้าพรรษา

เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน ชาวพุทธมักจะไปวัดในวันเข้าพรรษาเพื่อช่วยทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของวัด เพื่อความสะดวกของพระภิกษุที่อยู่จำพรรษา รวมถึงการเตรียมของไหว้อื่นๆ เช่น

  • การอุปสมบทกุลบุตรวัยอุปสมบท
  • บริจาคผ้าเช็ดตัว
  • เสนอเทียน
  • บริจาคหลอดไฟ
  • ตักบาตร

เข้าพรรษาปี 2566 เป็นวันหยุดราชการในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 (วันพุธ) แต่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมเป็นข้อยกเว้นพิเศษในปี 2566 ซึ่งจะเป็นวันหยุดยาว รวมระยะเวลาหกวันตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2566 รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน จะพิจารณาตามความจำเป็น เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน

ข้อยกเว้นการจำพรรษาของพระสงฆ์​

ข้อยกเว้นการจำพรรษาของพระสงฆ์

ทั้งที่การเข้าพรรษาเป็นประเพณีสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ที่มิอาจละเว้นได้ อย่างไรก็ตามอาจจำเป็นในช่วงเข้าพรรษา ภิกษุทั้งหลายจึงออกจากอาวาสไปอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๗ วัน ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตโดยไม่ให้ขาดพรรษา เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน แต่จำเป็นในบางกรณีตามที่ระบุไว้ในพระไตรปิฏกสูตรเรียกว่า ‘สัตตาหะริญญา’

1. ไปโรงพยาบาล หาอาหารเลี้ยงพระและพ่อแม่ที่ป่วย

2.เพื่อมิให้ภิกษุสามเณรพยายามละความเพียร

3. ไปทำงานธุรการ เช่น หาอุปกรณ์ซ่อมห้องใต้ดินที่ชำรุด

4.ถ้าตีนิมนต์สำเร็จก็ไปเก็งกำไร ตักบาตร รับศีล ฟังธรรมเทศนาได้

ในนั้นภิกษุทำผิดกฎทุกข้อตามพระวินัย แม้เจ้าอาวาสจะละจากเจ้าอาวาสเมื่อ 7 วันก่อน ก็ถือว่าขาดพรรษาและรับปาก