วันเข้าพรรษาหมายถึง

วันเข้าพรรษาหมายถึง ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาหมายถึง เปิดประวัติ “ต้นพรรษา” ไขข้อข้องใจ ทำไมพระควรจำพรรษาวัดไหนก็ได้ 3 เดือน เพื่อดูธรรมและกิจที่ชาวพุทธทำได้

“เข้าพรรษา” คือประมาณสามเดือนนับจากวันแรกที่เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมตามปฏิทินจันทรคติถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนตามปฏิทินจันทรคติ เข้าพรรษา” เป็นวันสิ้นเดือน ๘ และเป็นวันแรกของการเข้าพรรษา โดยปีนี้จะตรงกับวันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ในวันสำคัญนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทหมู่สงฆ์ สำหรับพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์เป็นประจำในวัด

เพราะเป็นยุคต้นของพระพุทธเจ้า อลหม่านแต่พระธุดงค์ทุกฤดู แม้ในฤดูฝนชาวบ้านก็ทำงานและทำไร่ ดังนั้นชาวบ้านที่เหยียบย่ำกล้าข้าวและสัตว์เล็กต่างๆ เช่น มด ปลวก ต้องรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเทศนาในที่ประชุมสงฆ์ กฎวินัยที่กำหนดให้พระภิกษุจำพรรษาตลอดฤดูฝนเป็นเวลาสามเดือน

ทรงอนุญาตให้พักค้างคืนได้ เว้นแต่เสด็จ ประพาสแล้วเสด็จกลับไม่ได้เพราะติดธุระบางอย่าง ไม่ถือว่าทำได้

1.) ไปโรงพยาบาลสงฆ์หรือพ่อแม่ป่วย

2.) เพื่อไม่ให้พระสงฆ์รู้สึกอึดอัด

3.) ไปทำกิจของสงฆ์

4.) ไทโยกุ (ผู้ให้ทาน) ได้รับเชิญให้ร่วมฉลองศรัทธาในการทำบุญ

เปิดที่มาคำว่า “เข้าพรรษา”

เปิดที่มาคำว่า “เข้าพรรษา”

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” ดังนั้น วันเข้าพรรษาหมายถึง พระภิกษุที่ต้องอยู่ประจำวัดบางวัดในฤดูฝน พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลจึงจำต้องออกบิณฑบาต ออกบิณฑบาต และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ ผู้คน แม้ในฤดูฝนพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้ภิกษุจำพรรษาอยู่ ๓ เดือนในฤดูฝน เพราะชาวบ้านบ่นว่าเหยียบย่ำทำข้าวและพืชผลเสียหาย .

จุดเริ่มต้นประเพณี “ถวายผ้าอาบน้ำฝน”

จุดเริ่มต้นประเพณี “ถวายผ้าอาบน้ำฝน”

ปกติแล้วเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุจะมีเพียงผ้านุ่ง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บิณฑบาต เครื่องนุ่งห่ม กระชอน กระชอน มีดโกน ตามแต่พระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาต เปียกฝนจนพระหาที่พักไม่ได้ ชาวบ้านเมตตาถวาย “ผ้าจำนำพรรษา” หรือที่เรียกกันว่า “ผ้าอาบน้ำฝน” ให้พระสงฆ์เปลี่ยน ในช่วงเข้าพรรษาจะมีการขายของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพิเศษ ดำเนินการต่อทันที วันเข้าพรรษาหมายถึง

กำเนิด “เทียนพรรษา-ประเพณีแห่เทียนพรรษา”

ในสมัยก่อนเมื่อพระภิกษุจำพรรษาต้องอยู่จำพรรษาไฟฟ้าก็ไม่มี ชาวบ้านจึงจุดเทียนขนาดใหญ่เรียกว่าเทียนหลังพรรษาถวายพระสงฆ์เพื่อจุดเทียนในกิจวัตรประจำวัน เป็นพิธีบูชาทางพุทธศาสนาเป็นเวลา 3 เดือน ตามความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉกเช่นแสงเทียน

อย่างไรก็ตามการถวายเทียนพรรษาเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่มักจัดขบวนแห่อย่างมีสีสันและสนุกสนาน นี่คือสถานที่สำหรับชมประเพณีแห่เทียนพรรษาที่เราเห็นในปัจจุบัน วันเข้าพรรษาหมายถึง

กำเนิด “เทียนพรรษา-ประเพณีแห่เทียนพรรษา”
“วิรัติ”หลักธรรมที่ควรปฏิบัติช่วงเข้าพรรษา

“วิรัติ”หลักธรรมที่ควรปฏิบัติช่วงเข้าพรรษา

ในช่วงเทศกาลต่างๆ วันเข้าพรรษาหมายถึง ชาวพุทธมักจะถือโอกาสวันสำคัญนี้งดดื่มสุราและออกไปเที่ยวกับเพื่อน เป็นการเว้นจากความชั่ว ทำความดี ชำระจิตใจให้ผ่องใสและเคร่งครัดยิ่งขึ้น

หลักธรรมที่สนับสนุน คุณธรรมประการหนึ่งคือ วินัย ซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงบาป และเหตุร้ายต่าง ๆ ก็จัดเป็นลางดีประการหนึ่งเช่นกัน นำผู้ที่ติดตามพวกเขาไปสู่ความสงบสุข ความปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็นสามด้าน

1.) สัมปัตตวิรัตติ ละเว้นบาป อบายมุข ผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะ (หิริ) เกรงกลัวต่อบาป (โอตตัปปะ) เมื่อเพื่อนถวายสุราเพราะอาย ไม่กล้าดื่ม และเกรงกลัวต่อบาปที่ชาวพุทธควร ช่วงเข้าพรรษา

2.) สมาทานวิรัติ หรือการละเว้นจากบาป ด้วยการสมาทานศีล 5 ศีล 8 ที่พระภิกษุสงฆ์ให้ไว้ หมั่นสมาทานศีล ละมลทิน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและอบายมุขทั้งปวง แม้จะถูกล่อลวงจากภายนอก เขาก็ไม่ย่อท้อหรือเอนเอียง

3.) สัมปชัญญะวิรัติ หรือการละเว้นจากบาปอกุศลและอบายมุขต่างๆโดยเด็ดขาด เป็นคุณธรรมอันสูงส่ง ถึงกระนั้น สัมปชัญญะวิรัติยังใช้ได้กับผู้เว้นจากบาปอกุศลและอบายมุขต่างๆในช่วงฤดูฝน เมื่อเข้าพรรษาแล้วท่านก็ไม่กลับมาเพราะทำกิจหรือวิตกอย่างอื่นอีก นี่คือกรณีที่ท่านละเว้นจากสุราและยาเสพติดในช่วงฤดูฝน และงดเว้นได้ตลอดกาลเป็นต้น.