กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566 ร่วมทำบุญสร้างกุศลรับเทศกาล

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566 ของพระภิกษุเข้าพรรษามีเรื่องราวดังต่อไปนี้ ในอินเดียโบราณ น้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางสัญจรระหว่างเมืองหยุดชะงักไปชั่วขณะ ตลอดฤดูฝน ผู้ศรัทธาและนิกายที่เนรเทศได้หยุดพักในสถานที่บางแห่ง เป็นเพราะการคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นโคลน เมื่อพระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้น พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปเผยแผ่ศาสนา นับเป็นกิจของพระพุทธเจ้า และแรกเริ่มนั้นพระสงฆ์มีไม่มากนัก พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีการติฉินนินทาใดๆ ทั้งสิ้น จึงไม่จำต้องประกอบพระราชพิธีเข้าพรรษาต่อไป เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปแล้วพระสงฆ์ก็มีจำนวนมากขึ้นด้วย

วันเข้าพรรษา ประวัติ​

วันเข้าพรรษา ประวัติ

วันหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีพระฉัพพัคคีย์อยู่ 6 รูป แม้ฝนจะตก ผู้แสวงบุญจะสัญจรไป-มา การเหยียบย่ำต้นข้าวและหญ้า สัตว์เล็กๆ อาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ มีคนบ่นว่าเหตุใดพระศากยมุนีจึงเสด็จเวียนว่ายตายเกิดทุกฤดู พวกเขาเหยียบย่ำต้นอ่อนและต้นไม้ สัตว์จำนวนมากล้มตาย แม้แต่ดาร์ซีและปาริโชคก็ยังพักผ่อนจนถึงฤดูฝนหรือแม้แต่นกยังรู้จักสร้างรังจากสายฝน กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566

เมื่อเรื่องนี้รู้ถึงท่านผู้ทรงเกียรติของโลก ดังนั้นพระสงฆ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมตามปฏิทินจันทรคติ อยู่ที่เดิมเป็นเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน ตามปฏิทินจันทรคติ เขาสามารถทำได้โดยให้คำพยานที่น่าพอใจเพราะหากมีธุรกิจที่มีระเบียบวินัยเขาก็ทำ หมายความว่าคุณต้องกลับที่พักเดิมภายใน 7 วัน ซึ่งเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด ว่ากันว่ามีต้นตอมาจากการปรับโทษผู้ที่ทำผิดศีลในวันเข้าพรรษา

พิธีกรรมของสงฆ์ ก่อนจะถึงวันเข้าพรรษา

พิธีกรรมของสงฆ์ ก่อนจะถึงวันเข้าพรรษา

ทรงมีพระดำริที่จะบูรณะที่นั่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพดีสำหรับชีวิตประจำวัน กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566 เช็ดทำความสะอาดนางที่กำจัดหยากไย่ได้ เหตุใดต้องรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คงที่และสะอาด อย่ากลัวฝนจะบุกวัด เสริมการปฏิบัติเข้าพรรษา หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วก็ทำพิธีเข้าพรรษา โดยตั้งจิตอธิษฐานไว้ใช้ช่วงเข้าพรรษา

ในภาษาบาลี อิมาสะมิน อาวาเส อิมาน เตมะสัน วาซัน อูเปมิ แปลว่า “ข้าพเจ้าต้องการอยู่ในวัดนี้เป็นเวลาสามเดือน” และกล่าวซ้ำถึง 3 ครั้ง จากนั้นพระภิกษุหนุ่มจะทำพิธีขอขมา จากพระเก่า. “ขออภัยในการละเมิดทางกาย วาจา และใจ โดยไม่ได้ตั้งใจ”

พระผู้ใหญ่ตอบว่าลดโทษให้ทั้งสองฝ่ายจะได้ยกโทษให้กันคือวันออกพรรษาในพระพุทธศาสนา วันรุ่งขึ้น พระภิกษุหนุ่มได้นำดอกไม้ ธูปเทียนบูชาพระปุราเอลดารานุตามวัดต่างๆ บุคคลที่เคารพ

พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน
อันเนื่องในวันเข้าพรรษานั้น

พุทธศาสนิกชนต้องบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเป็นเวลา 3 วัน คือ 14-15 ค่ำ และ 1 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ เรายังมีขนมยอดนิยมในวันเข้าพรรษาอีกด้วย ผู้ที่นับถือขนมเทียนและพระสงฆ์ ถวายน้ำตาล น้ำอ้อย สบู่ แปรง ยาสีฟัน และพานพุ่มเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ 

มีการสวดมนต์อีกประเภทหนึ่ง กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566 ที่ชาวพุทธนิยมทำกันเป็นงานบุญและสนุกสนาน เข้าร่วม “ยืมเทียน” โยนเทียนขนาดใหญ่ในบางแห่งได้ผลดี แล้วแห่มารวมกัน ณ พระอุโบสถ บูชาพระรัตนตรัยอยู่สามเดือน เสียงฆ้องและกลองดังขึ้นอย่างสนุกสนาน และตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามด้วยการหล่อหรือแกะสลักเป็นลวดลาย

พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน อันเนื่องในวันเข้าพรรษานั้น
หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ

หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ

ในช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566 ชาวพุทธนิยมไปวัด ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม และบำรุงจิตใจ เป็นการเว้นจากความชั่ว ทำความดี ชำระจิตใจให้ผ่องใสและเคร่งครัดยิ่งขึ้น หลักธรรมที่สนับสนุนความดีนั้น คือ ‘วิรัต’ คำว่า ‘วิรัต’ หมายถึง การละเว้นจากบาป และเหตุร้ายต่าง ๆ ก็จัดเป็นลางดีประการหนึ่งเช่นกัน นำผู้ที่ติดตามพวกเขาไปสู่ความสงบ ความปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรือง การละเว้นบาปแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

1. สัมปัตตวิราช ได้แก่ การเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับความละอาย (หิริ) และเกรงกลัวต่อบาป (โอตตัปปะ) เช่น พวกที่รักษาศีล เพื่อนถวายสุรา เมื่อท่านไม่ดื่มเพราะละอายและเกรงกลัวต่อบาป ที่ชาวพุทธไม่ควรทำในช่วงเข้าพรรษา

2. สมาทานวิรัติ : ละเว้นบาป ศีล 5 ศีล 8 ที่พระสงฆ์ให้ไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ผิดศีลหรือมัวหมอง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง แม้จะถูกล่อลวงจากภายนอก เขาก็ไม่ย่อท้อหรือเอนเอียง

3. สมุทรเจตน์วิราช ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการละเว้นจากบาปได้โดยตรงเป็นคุณธรรมของเทพชั้นสูง แต่สมาทานวิรัติอาจใช้ได้กับผู้ที่งดเว้นจากบาปอบายมุขและอบายมุขต่างๆในช่วงฤดูฝน เมื่อเข้าพรรษาแล้วท่านก็ไม่กลับมาเพราะทำกิจหรือวิตกอย่างอื่นอีก นี่คือกรณีที่ท่านละเว้นจากสุราและยาเสพติดในช่วงฤดูฝน และงดเว้นได้ตลอดกาลเป็นต้น